Regulamin

Regulamin zakupu karnetów na mecze organizowane przez Stowarzyszenie We-Met Futsal Club Kamienica Królewska w sezonie 2021/2022 oraz gadżetów klubowych.

I. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż karnetów i gadżetów prowadzi Stowarzyszenie We-Met Futsal Club Kamienica Królewska – zwane dalej Klubem, z siedzibą: 83-342 Kamienica Królewska, ul. Królewska 45, wpisana do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00009100426, NIP 589-205-33-03,
 2. Zakup karnetu lub gadżetu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Klub prowadzi sprzedaż karnetów oraz gadżetów na wszystkie mecze futsalowe organizowane w Hali Sportowej przy szkole podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach ul. Spacerowa 14 – zwanej dalej Halą.
 4. Karnety można nabywać: – przez Internet za pośrednictwem serwisu http://www.wemet-futsal.pl,
 5. Gadżety można nabywać: – przez Internet za pośrednictwem serwisu http://www.wemet-futsal.pl,
 6. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych gadżetów oraz karnetów.
 7. Zawodnicy, członkowie klubu mogą otrzymać bezpłatne karnety na dany sezon po uprzednim zgłoszeniu się do Klubu. Decyzję o przyznaniu Karnetu podejmuje Zarząd Klubu.
 8. Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o bezpłatne karnety w siedzibie Klubu. Decyzję o przyznaniu Karnetu podejmuje Zarząd Klubu.

II.Zasady sprzedaży karnetów i gadżetów w serwisie http://www.wemet-futsal.pl

 1. http://www.wemet-futsal.pl jest serwisem sprzedaży prowadzonym przez Klub i prowadzi dystrybucję karnetów i gadżetów na wszystkie mecze futsalowe odbywające się w Hali.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy nabywcą a Klubem zostaje zawarta w momencie dokonania przez nabywcę zamówienia oraz po uiszczeniu zapłaty przelewem bankowym lub przy użyciu karty płatniczej.
 3. Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Klubu.
 4. Szczegółowa procedura zakupu karnetu/gadżetu dostępna jest na social mediach Naszego klubu.
 5. Do klienta należy dbałość o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji służących do jednoznacznej jego identyfikacji. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez klienta swoich danych osobom trzecim.
 6. Wyłącznym operatorem realizującym płatności na rzecz Klubu jest serwis Płatności PayU. Przed złożeniem zamówienia w serwisie Klubu nabywca powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z w/w serwisu.
 7. Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Karnety i gadżety pozostają własnością Klubu do czasu odnotowania płatności przez Klub. W przypadku braku zapłaty w określonym terminie, Klub zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia.
 8. W celu udokumentowania faktu dokonania płatności w sytuacjach spornych zaleca się wydrukowanie potwierdzenia przelewu z serwisu Płatności PayU.
 9. Kupujący zobowiązany jest skontrolować bilety niezwłocznie po ich zakupieniu co do zgodności daty, godziny i miejsca imprezy, ilości oraz ceny biletów.

III. Zwrot karnetów oraz gadżetów, reklamacje

 1. Niewykorzystane karnety nie podlegają zwrotowi.
 2. Informacje dotyczące daty i godziny imprez sportowych organizowanych w Hali publikowane są na stronie http://www.wemet-futsal.pl oraz na klubowych social mediach.
 3. W przypadku gadżetów kibic ma prawo do zwrotu w ciągu 14 dni od zakupu bez podawania przyczyny.
 4. W przypadku reklamacji produktu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: zamowienia@wemet-futsal.pl. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

IV. Prawa i obowiązki stron

 1. Nabywca zobowiązany jest :
 2. a) do korzystania ze strony transakcyjnej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami;
 3. b) do nieprzenoszenia praw wynikających z transakcji na osoby trzecie;
 4. c) do podania prawdziwych danych osobowych oraz danych dotyczących płatności;
 5. d) do niewykorzystywania strony transakcyjnej w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych;
 6. Klub ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych dotyczących karty płatniczej;
 7. W przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 i nieodbycia się minimum 50% spotkań domowych z udziałem publiczności w sezonie 2021/2022

V. Postanowienia końcowe

 1. Nabycie biletu na dany mecz nie gwarantuje możliwości nabycia biletu na jakikolwiek inny mecz.
 2. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Klubu.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.
 5. Osoby przebywające w Hali Trapez zobowiązane są do przestrzegania regulaminu obiektu.

Treść regulaminów dostępna na stronie www.wemet-futsal.pl

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Leszno z siedzibą w Lesznie. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit a), art. 6 ust.1 lit b), ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celach bieżącej komunikacji oraz celach marketingowych. Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne. Administrator danych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.